Elektrische lieren

PFW-C

< 2 TON

PWE-E

< 3 TON

FD-E

< 5 TON

SB-E

< 60 TON

PLA-B

< 0,3 TON